dijous, 16 d’abril de 2015

El meu costat de la bufanda. Rebeca Romero Peinado   

El meu costat de la bufanda (Carmen Parets Luque)


ARGUMENT del conte: El conte tracta sobre el significat de l’amistat a partir de la bufanda que va unir a dos amics, l’Hèctor i la Violeta. Durant el relat els dos amics passen junts bons i mals moments posant a prova la bufanda, de manera que en ocasions sembla que desaparegui i en altres transmeti calidesa i amor.CONTEXT de l’activitat: L’activitat es durà a terme en una aula de cicle inicial, específicament de 1er de primària, en la matèria de Llengua catalana i literatura. La tasca durarà tres sessions d’una hora cada sessió, i els materials necessaris seran el llibre de “El meu costat de la bufanda” i eines per dibuixar i pintar.

OBJECTIUS (propis i del curriculum):

Del curriculum:
 1. Desenvolupar la competència en la llengua catalana com a vehicle de comunicació parlada o escrita, per a la construcció dels coneixements, per al desenvolupament personal i l’expressió, i per a la seva participació en les creacions culturals.
 2. Expressar-se oralment, adequant les formes i el contingut als diferents contextos i situacions comunicatives, i mostrant una actitud respectuosa i de col·laboració.
 3. Comprendre discursos i explicacions orals que es donen en l’àmbit escolar i en el context social i cultural proper.
 4. Comprendre textos escrits que es donen en l’àmbit escolar i en el context social i cultural proper.
 5. Comprendre textos literaris de gèneres diversos adequats quant a temàtica i complexitat i iniciar-se en els coneixements de les convencions específiques del llenguatge literari.
 6. Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia capacitat d’aprenentatge i d’ús de les llengües.
Propis:
 • Fomentar la participació entre els alumnes alhora d’expressar-se oralment.
 •  Promoure un actitud de respecte cap a les aportacions de la classe.
 • Treballar amb grup amb la finalitat que a partir d’utilitzar el llenguatge oral per trobar solucions o respostes compartides.
 • Adquirir els valors de l’amistat.

CONTINGUTS (propis i del curriculum):

DIMENSIÓ COMUNICATIVA

Parlar i conversar
· Participació activa en interaccions amb el grup o mestre en qualsevol situació comunicativa de l’aula, tant les referides a gestió, organització, discussió dels problemes que sorgeixen en el dia a dia, explicació de vivències personals, com les derivades de situacions d’ensenyament i d’aprenentatge, amb respecte per les normes que regeixen la interacció oral (torns de paraula, to de veu, ritme).
· Interès per expressar-se oralment amb bona entonació i pronunciació.
Escoltar i comprendre
· Comprensió de tot tipus de missatges orals en diferents contextos i en qualsevol dels escenaris possibles: activitats d’aula, situacions d’aprenentatge en qualsevol àrea i en la vida quotidiana.
· Comprensió de textos orals de diferents tipus, formats i mitjans, per obtenir informació i per aprendre.
· Interès i respecte per les intervencions dels altres.
Llegir i comprendre
· Comprensió de les informacions més habituals de classe, de la vida quotidiana i dels textos vinculats a continguts curriculars en qualsevol dels formats possibles i de forma conjunta a partir del text, imatges o esquemes.
· Interès pels textos escrits i audiovisuals com a font d’informació i d’aprenentatge i com a mitjà de comunicació.
· Participació en activitats de lectura col·lectiva.
Escriure
· Composició de textos escrits, que poden tenir el suport d’imatges o esquemes, realitzats en diferents situacions: a) situacions quotidianes de l’aula i l’escola; b) experiències personals i produccions en l’àmbit creatiu (contes, poemes, vivències).
· Aplicació d’un procés reflexiu en l’escriptura de textos: pensar, escriure i revisar.
Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge
· Valoració del progrés del dia a dia en escriptura. Opinió ajustada de les seves capacitats, sense infravalorar-se ni sobrevalorar-se.

DIMENSIÓ LITERÀRIA

· Interès i participació activa en les activitats orientades al foment del gust per la lectura: lectura guiada; ús de l’audició, lectura i memorització de textos; ús de la biblioteca d’aula.
· Comprensió i aprofundiment en el sentit del text, a partir de lectures conjuntes guiades, pràctica d’algunes estratègies lectores i interpretació del llenguatge literari: derivació, composició, sentit figurat, interpretació de locucions...
· Ús d’estratègies lectores apreses en altres situacions, en la lectura individual silenciosa o en veu alta: fer atenció al títol i a les imatges, anticipació, deducció del significat d’un mot, relació amb els seus coneixements, entre altres.
· Lectura en veu alta tot fent atenció a la pronunciació, al to de veu, a l’entonació perquè tots ho entenguin, i adequant l’entonació i el ritme a cada tipus de text.

Continguts propis:
 • Fomentar la participació a classe amb l’ajuda d’activitats comunicatives en què l’opinió de cada alumne sigui important.
 • Saber respectar i valorar les aportacions dels altres.
 • Treballar el valor de l’amistat.
 • Utilitzar l’escriptura com una eina per reflexionar. 
       METODOLOGIA


En la primera sessió, el mestre explicarà en què consisteix la activitat, com es planificarà i farà una petita introducció del llibre. Aleshores, entre tots llegiran la lectura, atès que el metre anirà indicant qui ha de llegir. Cada cert temps es pararà la lectura per sintetitza entre tots allò que s’ha anat llegint. Per acabar la sessió, es crearà un ambient de debat en què els nens expliquin com els hi ha semblat el conte i quina part els hi ha agradat més.

En la següent sessió, el mestre distribuirà la classe en grups de 3 o 4 nens amb la finalitat que en grup creïn l’ideal d’un millor amic. Per fer-ho, aquests “millor amic” s’haurà de dibuixar i descriure’l en un cartolina gran. Al final de la classe, cada grup aportarà una característica d’aquests “millor amic” i es penjaran les cartolines per la classe.

La última sessió seria autorreflexiva pels alumnes, vist que cada nen hauria de respondre en un full les següents preguntes:
 •       Com ets com amic?
 •       Quina cartolina escolliries i perquè?
 •       Quina actitud canviaries per ser millor amic amb els teus amics?  

     CRITERIS D’AVALUACIÓ (propis i del curriculum)

    Del crurriculum:
 1.      Participar de forma adequada en les situacions comunicatives habituals en el context escolar, respectant les normes d’interacció oral i mostrar interès i respecte quan parlen els altres.
 2.      Comprendre tot tipus de missatges orals que es produeixen en activitats d'aula.
 3.      Haver mecanitzat que abans d'escriure s'ha de pensar i, un cop escrit, s'ha de revisar. Aplicar-ho a tot tipus de textos. 
 4.      Interès per aplicar els coneixements apresos a la lectura i a l'escriptura i per la bona presentació dels treballs. 
 5.      Comprendre que la llengua és un instrument de comunicació.
 6.      Tenir una actitud crítica cap a tota mena d’estereotips que reflecteixen prejudicis racistes, classistes o sexistes.

      Propis:
 •      Elogiar la capacitat d’autocrítica.
 •      Mostra actitud deganes de participació.
 •      Valorar la creativitat de les tasques.

4 comentaris:

 1. Rebeca, em pareix molt interessant la teva proposta. El llibre que has triat em pareix una molt bona manera per treballar amb els nens un valor tant important com és el de l'amistat.
  Penso que les teves activitats són molt completes, ja que treballen des de la lectura en veu alta, com la participació a l'aula i l'autoconcepte que tenen d'ells mateixos com amics.
  És un llibre i unes activitats molt interessants que penso que poden ser molt beneficioses per a molts aspectes tant dels mateixos alumnes com del clima de la classe en general.


  Maria Pellicer Boned.

  ResponElimina
 2. Rebeca, em pareix molt interessant la teva proposta. El llibre que has triat em pareix una molt bona manera per treballar amb els nens un valor tant important com és el de l'amistat.
  Penso que les teves activitats són molt completes, ja que treballen des de la lectura en veu alta, com la participació a l'aula i l'autoconcepte que tenen d'ells mateixos com amics.
  És un llibre i unes activitats molt interessants que penso que poden ser molt beneficioses per a molts aspectes tant dels mateixos alumnes com del clima de la classe en general.


  Maria Pellicer Boned.

  ResponElimina